Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên
Dien Bien center for disease control and prevention