Tải nội dung chi tiết Thông báo số 1682/TB - KSBT Ngày 18/12/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên tại đây.