Tải nội dung chi tiết của Thư mời báo giá số 195/TM-KSBT ngày 14/3/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên TẠI ĐÂY