Tải nội dung Thư mời báo giá số 432/TM-KSBT ngày 9/5/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên TẠI ĐÂY