Tải nội dung chi tiết Thư mời báo giá số 455/TM-KSBT ngày 09/5/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên TẠI ĐÂY