Tải nội dung chi tiết Thư mời Chào giá số 1064/TM-KSBT ngày 06/9/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên TẠI ĐÂY.