Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023 Chi bộ đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề Dược trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng kiểm tra, giám sát những thuốc dễ bị làm giả theo báo cáo tổng hợp hàng năm của Viện Kiểm Nghiệm thuốc TW, thuốc, mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng... theo công văn chỉ đạo của Cục quản lý dược Việt nam, Viện kiểm nghiệm và Sở Y tế, lấy mẫu thuốc, dược liệu và mỹ phẩm để kiểm tra chất lượng. Đơn vị đã thực hiện kiểm tra, giám sát được 188 cơ sở/08 huyện, thị xã và thành phố (tư vấn 188/125 lượt so với kế hoạch). Số mẫu thuốc tân dược và dược liệu đã được kiểm nghiệm là: 516/515 mẫu đạt 100,19%; Mỹ phẩm: 15/15 mẫu đạt 100% so với kế hoạch. Tổng số mẫu thực hiện năm 2023 là 531/530 đạt 100,19%.

Triển khai tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong cơ quan đơn vị, công tác dân quân tự vệ, tham gia tập luyện đầy đủ và đạt chất lượng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thường xuyên.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác cán bộ: Trong năm Chi bộ tổ chức chuyển Đảng chính thức cho 01 đ/c, kết nạp 02 đảng viên, đang làm hồ sơ cho 02 quần chúng ưu tú. Năm 2023 đơn vị đã xét duyệt và bổ nhiệm 01 đ/c giữ chức vụ Phó phòng Hóa lý-Mỹ phẩm.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng: thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ và Điều lệ Đảng. Không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Kết quả thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị gắn với thực hiện nghi quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII: Toàn bộ cán bộ đảng viên trong Chi bộ được quán triệt các chỉ thị của Đảng

Công tác đoàn thể Chi bộ luôn xác định việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, các tổ chức đoàn thể có vị trí và tầm quan trọng trong các hoạt động của đơn vị trên tất cả các lĩnh vực; đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và các hoạt động phong trào của toàn đơn vị.

Năm 2024, Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đề ra 8 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ trọng tâm

Xuân Bảy - CDC Điện Biên