BSCKII Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Phạm Minh Khuyến - UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh truyền đạt quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới" Với 4 phần chính: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong Nhân dân và Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

Qua Chuyên đề này, sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, sức mạnh dân tộc; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, Đảng ủy Sở Y tế tiếp tục triển khai việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh, Đảng ủy cấp trên; thực hiện, hướng dẫn đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động những nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao tại cơ quan, xây dựng Kế hoạch cụ thể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chi bộ. Đồng thời, kiểm điểm, đánh giá việc học tập trong kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý, kiểm điểm cuối năm, góp phần đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Thuý Lan - CDC Điện Biên