Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp đoàn có BSCKII. Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo các phòng chức năng Sở Y tế; Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các khoa phòng liên quan.

Tại buổi làm việc TS. Dương Chí Nam đã thông qua kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra: Đối với công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Những kết quả tích cực: Sở Y tế đã phân công lãnh đạo và bộ phận phụ trách công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; phân cấp việc tiếp nhận, sử dụng, cung ứng, bảo quản, cấp phát và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế cho đơn vị trực thuộc; cập nhật nội dung các văn bản hướng dẫn công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Tồn tại: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên chưa tổ chức tập huấn về sử dụng, bảo quản, xử lý, thải bỏ về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh; Giai đoạn từ 01/01/2021 - 30/9/2022: Sở Y tế chưa thực hiện rà soát đầy đủ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cơ sở sử dụng, cơ sở cung cấp dịch vụ phun diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm trên địa bàn tỉnh; Kinh phí hàng năm được cấp để tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế còn thiếu.

Đối với công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt:

Những kết quả tích cực: Sở Y tế đã phân công lãnh đạo và bộ phận phụ trách công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; đã tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01- 1:2018/BYT của 01 đơn vị cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh (Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên); tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch, thành lập Ban soạn thảo và đang thu thập số liệu để xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Điện Biên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Phòng xét nghiệm đã đạt chuẩn ISO 17025:2017. Số lượng thông số đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đối với chất lượng nước: 10 thông số; trong đó: 03 thông số nhóm A, 07 thông số nhóm B; có kế hoạch và tổ chức triển khai ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt hàng năm; đã thông báo kết quả ngoại kiểm các thông số về chất lượng nước sạch đến các đơn vị được ngoại kiểm, các Trung tâm Y tế huyện, thị trấn trên địa bàn quản lý; công khai các kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước sạch trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

Tồn tại: Sở Y tế chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Số lượng thông số đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của Phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về chất lượng nước còn ít: 10/99 thông số, do đó việc xét nghiệm ngoại kiểm đối với các đơn vị cấp nước không đủ các thông số nhóm A, B theo quy định; Kinh phí hàng năm được cấp để tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt còn thiếu, chưa đủ cho việc thử nghiệm ngoại kiểm các thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh; Đối với việc công bố hợp quy chất lượng nước sạch: Trên địa bàn tỉnh mới có 1/936 đơn vị cấp nước tiến hành tự đánh giá hợp quy là Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên đã tổ chức tiến hành đánh giá hợp quy chất lượng nước sạch của Công ty theo QCVN 01-1:2018/BYT và gửi bản tự công bố hợp quy về Sở Y tế để quản lý theo quy định. 935/936 đơn vị cấp nước còn lại chưa gửi bản công bố hợp quy về chất lượng nước sạch cung cấp cho thị trường về Sở Y tế theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 5 Thông tư 41/2018/TT-BYT và Điều 8 QCVN 01-1:2018/BYT.

Về các biện pháp xử lý theo thẩm quyền, trong quá trình thanh tra, đoàn đã trực tiếp hướng dẫn các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Kiến nghị của Đoàn thanh tra đối với Sở Y tế gồm 8 nội dung trong đó nhấn mạnh: công tác Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, quản lý chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Chỉ đạo các đơn vị thuộc/trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tập huấn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho y tế các tuyến định kỳ hằng năm về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Xuân Bảy – CDC Điện Biên