Tải nội dung chi tiết Thư mời báo giá số 1047/TM-KSBT ngày 05/9/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên về Lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp sản xuất băng rôn tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023” TẠI ĐÂY