Tải nội dung chi tiết của Thư mời báo giá số 1048/TM-KSBT ngày 05/9/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên về tổ chức luwajc họn nhà thầu gói thầu "cung cấp sản xuất khẩu hiệu (stander) tuyên truyền chương trình trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023" TẠI ĐÂY