Tải nội dung chi tiết Thư mời Báo giá số 1292/TM-KSBT ngày 09/10/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên TẠI ĐÂY.