Tải nội dung Thư mời chào giá số 12569/TM-KSBT ngày 02/10/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên TẠI ĐÂY