Tải nội dung chi tiết Thư mời Chào giá số 1311/TM-KSBT ngày 11/10/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên TẠI ĐÂY.