Tải nội dung chi tiết Thư mời chào giá số 600/TM-KSBT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện biên TẠI ĐÂY