Tải nội dung chi tiết Thư mời chào giá số 668/TM-KSBT ngày 11/7/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên TẠI ĐÂY