Định nghĩa ca bệnh Đậu mùa khỉ của Tổ chức Y tế thế giới

Khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh Đậu mùa khỉ