Tải nội dung chi tiết Thư mời báo giá số 67/TM-KSBT ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên TẠI ĐÂY