Tải nội dung Thư mời chào giá số 686/TM-KSBT ngày 14/7/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên TẠI ĐÂY